Cold Storage

Application Temperature
Multi Commodity -25 to 15 Deg C
Raisins 8 to 10 Deg C
Spices 2 to 5 Deg C
Potato 2 to 4 Deg C
Dry Fruits 5 to 10 Deg C

Customer Testimonial